Vilkår

Deltakarvilkår

Hos Rørsle skal alle føle seg velkomne og som deltakar på treningane til rørsle skal du bidra til eit godt treningsmiljø. Som deltakar forpliktar du deg til;

Bidra til eit godt miljø

Ta vare på treningsutstyr

Vaske utstyr du har brukt

Ta hensyn til andre deltakerar

Betale valgt produkt med faktura frå Rørsle innan betalingsfrist.

Ved digital trening setje seg inn i digitalt verktøy og bruke det etter brukarhenvisning

Det skal væra triveleg å trene med Rørsle.

Rørsle sine forpliktelsar

Rørsle skal til ein kvar tid holde utstyr og lokale i best mogleg stand.

Under digitial trening skal Rørsle bidra til strukturert og informativ trening.

Rørsle skal etterleve visjon om tilrettelagt trening for alle med rett kompetanse og service for sine kundar.

Betaling

Deltakerar betaler treninga på forskudd. Faktura blir sendt via e-post. Dersom betaling ikkje gjennomførast innan frist sendes varsel med gebyr, deretter inkassovarsel med ny betalingsfrist. Ved forsinka betaling kan Rørsle krevje dekka omkostningar og renter etter inkassolov, og lov om renter ved forsinka betaling.

Rørsle har rett til å gjere endringar i vederlag, avgifter og vilkår.

Avtale inngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ansvarsfråskrivelse

Rørsle tar ikkje ansvar for eventuelle skadar, sjukdommar eller lidingar som kan sporast tilbake til informasjon frå Rørsle. Rørsle anbefale alltid at du ved ikkje-normal helse konsulterer lege eller andre sakkyndige før du tar i bruk rørsle sine råd og øvelsar. Det kan henda Rørsle sin informasjon verker individuelt retta, men det er viktig at informasjonen under ingen omstende skal erstatte konsultasjon av lege eller andre sakkyndige.

Rørsle står ikkje ansvarleg for avgrensingar eller hindringar av treningsmuligheiter på grunn av forhold Rørsle ikkje har kontroll over (Force Majeure).

Rørsle har ikkje ansvar for bruk av privat digitalt verktøy. Ein er sjøl ansvarleg for å setje seg inn i digitalt verktøy og bruk av verktøy. Rørsle vil innan rimelegheita sine grenser hjelpe med rettleiing til digitalt verktøy som blir brukt ved trening.

Personopplysninger

Som kunde og deltakar hos Rørsle samtykkjer du til at me innhentar, lagrar og behandlar dine personopplysningar. Dette gjer me for å optimalisere vårt treningstilbod.

Som kunde og deltakar samtykkjer du til at Rørsle kan nytta elektroniske kommunikasjonsmiddel for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, medrekna nyheitsbrev og marknadsføring av nye tilbod og tenester.

Utlevering av personopplysningar vil ikkje skje utan ditt samtykke. Dette gjelder ikkje ovanfor inkassoselskap, ved manglande betaling.

Rørsle reseverer seg retten til prisjustering av løpande avtalar. Ved prisendringar vil Rørsle gi varsel på e-post/SMS.

Rettigheiter og plikter

Deltakar er sjølv ansvarlig for å være helsemesseg skikka til å trene hos Rørsle.

Deltakar pliktar seg til å kjenne til Rørsle sine rutinar, sikkerhets og trivselsregler.

Deltakar og kunde pliktar å informere Rørsle om endringar i personalia, adresseendringar, kontonummer og andre ting som har betydning for kundeforhold.

Kjøpsvilkår

Ved kjøp og bruk av personlig-trening og gruppe-trening:

  • Avtalen betalast på forskudd
  • Avtalen skal i sin heilheit gjennomførast innanfor en periode på 12 månadar, for pakker med 10 klipp. 
  • Unntak avtales skriftlig med aktuell personlig trener.
  • Kunden betaler for kvar time med personlig trener, også ved avlysing, dersom det ikkje gis beskjed per tlf/mail minimum 24 timer før avtale. Dersom personlig trenar ikkje møter til avtalt tid utan å melde i frå minimum 24 timer i forkant, får kunden en gratis time med personlig trener som erstatning for avtale brot. I spesielle tilfelle kan unntak for denne regelen gis.

Alle personlige trenere er underlagt en taushetsplikt, som innebærer at opplysningar som kommer frem mellom kunde og personlig trener ikkje deles utan kundens samtykke. Unntak ved ubetalte tenester.

Kunde og deltakar er sjølv ansvarleg for sin egen helsetilstand, som gjør at treninga kan gjennomførast utan risiko.

Velkomne til trening med Rørsle.