Personvernerklæring

Denne personvern erklæringa inneheld informasjon om korleis Rørsle handtere dine personopplysningar.

Rørsle oppmodar deg til å lese nøye gjennom personvern erklæringa.

Oppdatert og gjeldende fra 19.01.21

Rørsle er opptatt av å beskytte dine personlege data og din rettigheiter.

Om du har spørsmål knytt til denne personvern erklæringa, send en e-post til post@roersle.no,

1. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ynskjer å komme i kontakt med Rørsle for å utøve dine rettigheiter, finn du kontaktinformasjonen nedanfor:

Rørsle Nina Johanne Haara Matre

Ålfjordvegen 1685

5550 Sveio

Organisasjonsnummer: 923 424 296

E-post:  post@roersle.no

2. Sentrale begrep

Personopplysningar er informasjon som åleine eller saman med andre opplysningar kan brukast til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person.

Eksemplar på personopplysningar er namn, telefonnummer og IP-adresse.

Behandling av personopplysningar inneberer alle former for handtering av personopplysningar som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

3. Kva slags informasjon samlar Rørsle inn?

Når du registrerer deg via eit påmeldingsskjema, bestiller ei teneste eller produkt, besøker Rørsle si heimeside, kan du bli bed om å gi frå deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan det hende me ber om følgjande personopplysningar:

Navn

Adresse

E-postadresse

Telefonnummer

Din alder

Andre opplysningar som utfyllande spørsmål eller svar på skjema.

Tekniske opplysningar: kva nettadresse du nyttar for å få tilgang til vår nettside, din IP-adresse og brukaradferd, type nettleser, språk og informasjon om identifisering og operativsystem.

4.  Legitimt samtykke via nettside. Samtykke kan trekkjast

Rørsle tar utgangspunkt i legitimt samtykkje ut frå Personopplysningsloven:

§ 6. Behandling av særlige kategorier av personopplysninger i arbeidsforhold; «Personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 nr. 1 kan behandles når det er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter»

Dersom du har inngått et kundeforhold med Rørsle tidligare, eller du er en ny kunde vil detta væra ein legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i medhald av marknadsføringslova i Noreg. Du kan når som helst trekke dette samtykkje om vår behandling av dine personopplysningar. Trekkjer du tilbake samtykkje, vil Rørsle fjerne opplysningane me har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påverke leveranse av informasjon innanfor ramma for kunderelasjonen, samt påverke pågåande dialog.

5. Informasjon frå andre kilder

Når du samtykkjer til at Rørsle behandlar dine personopplysningar godkjenn du også at Rørsle kan registrera andre opplysningar om deg som du har gitt oss ved en tidligare anledning.

Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan Rørsle også supplera dine registrerte opplysningar med ytterligare kontaktinformasjon. Er du kunde hos Rørsle kan Rørsle tilføre ytterligare kontaktinformasjon til dine opplysningar, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon eller e-post. Opplysningar som er nødvendige for dei tenestene du skal bruke vil også bli lagra.

6. Formålet med behandlinga av personopplysning?

Informasjon som du gir frå deg brukast til følgjande formål:

Sal- og marknadsføringsaktivitetar i form av direkte e-post, remarketing annonser eller telefonkontakt.
Kundebehandling og informasjon om Rørsle sine produkt.
For å få statistikk og opplysningar om brukaråtferd for å forbetre både produkt, heimeside og sjølve brukaropplevinga.
Slik at Rørsle kan gi deg ein meir personleg oppleving, og levere produkt og anna innhold som interesserar deg
Rørsle ber om dine personopplysningar for å:

Legge til rette for eit brukarvennleg produkt for deg som kunde
Svare på førespurnad
Sende ønska materiale, eller på andre måtar kunne oppfylle våre forpliktelsar mot at du sender inn dine personlege opplysningar
Opprette og oppretthalde en sal-dialog
Sende informasjon som kan være av interesse for deg
Leggje deg til i e-post-liste for nyheiter, og anna innhold som du har vald å mota.

7. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt

Når du samtykker til at vi behandlar dine personopplysningar i samsvar med dei overfornevnt formål, samtykkjer du til følgjande:

Rørsle behandlar dine personopplysningar i medhald til denne personvernerklæringa
Rørsle kan sende deg direkte marknadsføring via e-post om sine produkt
Rørsle kan kontakte deg via e-post eller telefon
Abonnering på nyheitsbrev via e-post du sjølv har vald å ta imot. Du kan takke nei til ytterligare e-postar ved å kontakte oss direkte på e-post eller telefon.
8. Kor lenge blir opplysningar lagra?

Rørsle behandlar personopplysningar berre så lenge det tar å oppfylle hensikta med innsamlinga, deretter slettar Rørsle informasjonen.

Har du en aktiv dialog med Rørsle blir opplysningane dine tatt vare på i 2 år frå den siste kontakten; deretter blir opplysningane om deg fjerna. En aktiv dialog definerast som at du har hatt interaksjon med Nina JH Matre eller representantar for Rørsle dei siste 2 åra via telefon, ved å svare på e-post, lasta ned materiale på nettsida eller registrert deg via et skjema.

Har du samtykka til behandling av dine personopplysningar i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortset Rørsle å behandle dine personopplysningar til du avsluttar ditt abonnement. Deretter lagrast dine personopplysningar i 2 år før Rørsle slettar informasjonen.

9. Hvem kan informasjonen deles med?

Oppgitte opplysningar vil være tilgjengelige for et begrensa antall personer i virksomheita, som enten jobbar i marknadsavdelinga, kundesupport eller salg.

10. Informasjonsdeling med tredjepart

Rørsle sel ikkje dine personopplysningar til tredjepart. Dersom det er eit pågåande prosjekt, sal- eller kunde dialog mellom deg, oss og nokon av våre samarbeidspartnerar, deler Rørsle informasjon som:

Navn
E-postadresse
Telefonnummer
Dersom Rørsle har registrert dine opplysningar i forbindelse med en hending som blir utført saman med en ekstern part, kan Rørsle overføre same kategoriar av personopplysningar som angitt ovanfor, samt eventuelle svar på ytterligare skjema- eller utdypande spørsmål.

11. Dine rettigheter i forhold til innsyn , sletting og eventuelt flytting

Du har rett til å få informasjon om kva opplysningar Rørsle har om deg. Du kan også krevje at Rørsle rettar opp i feilaktige opplysningar eller slettar din informasjon.

Ynskjer du å trekkje tilbake ditt samtykke eller krevje å få oversikt over opplysningar, rettingar eller sletting, kontaktar du oss på e-postadressa angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å mota slik informasjon må du sende en elektronisk kopi av førespurnaden på et signert dokument. Ynskjer du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det

12. Andre formål

Dersom Rørsle skal bruke personopplysningane til et anna formål enn det de blei samla inn for inntreff informasjonsplikta på nytt. Rørsle må da opplyse kva det nye formålet er, og gi deler av informasjonen ovanfor på nytt.

13. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som blir plassert på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysningar og behandling av desse opplysningane er ikkje tillate med mindre brukar både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlinga.

Brukaren skal få vite om og godkjenne kva opplysningar som behandlast, kva formålet med behandlinga er og kven som behandlar opplysningane.

Rørsle brukar kun informasjonskapslar for å gi deg en betre brukaroppleving på våre sider slik at du slepp å fylle inn felt på nytt kvar gang du er på våre sider.

14. E-post og telefon

Rørsle nyttar e-post og telefon som ein del av det daglige arbeidet. Relevante opplysningar som framkomme av telefonsamtalar og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlinga registrerast i kundesystemet.

Våre medarbeidarar nyttar i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontaktar. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldingar som ikkje lenger er aktuelle, og minst kvart år gjennomgå og slette unødvendig inneheld i e-postkassen. Ved fråtredelse slettes e-postkontoane, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysningar skal ikkje sendast med e-post.

Rørsel gjer deg merksam på at vanlig e-post er ukryptert. Oppfordrar deg derfor ikkje til å sende taushetsbelagde, sensitive eller andre fortrolige opplysningar via e-post.